Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony.

post z dnia Posted in OŚRODEK

Ogłoszenie o zamówieniu:
Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie
z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”.

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie Warsztaty Terapii Zajęciowej informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 590390-N-2019 – zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie
z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin składania ofert do 06.09.2019 r. godz. 07:15.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2019 o godz. 07.30.
Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych
w Knurowie Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=16ca6893-6a36-4c05-bc6a-dd134917d745

Obowiązek informacyjny

Załączniki:
SIWZ
Załacznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zalacznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków RODO
Zalacznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków RODO
Załacznik nr 6 – Formularz ofertowy
Załacznik nr 6 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Wzór umowy