Informacja z otwarcia ofert.

post z dnia Posted in Bez kategorii

Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.09.2019 dot. postępowania pn:
„Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, podana podczas otwarcia ofert, które odbyło się 06.09.2019

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o powyższe zamówienie publiczne informuję, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone
2 oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
w wysokości: 300 000 zł wartość z VAT.(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 ).
Nr Oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferty
(z VAT) Termin
realizacji zamówienia Długość okresu gwarancji dostawcy bez limitu kilometrów Długość okresu gwarancji na zabudowę
autobusową Okres bezpłatnych przeglądów serwisowych
z materiałami eksploatacyjnymi Warunki płatności

Nr Oferty 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 1 REN-CAR Sp. z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 190
Cena oferty 281 971,35zł (z VAT)
Termin realizacji zamówienia Do 14 listopad 2019
Długość okresu gwarancji dostawcy bez limitu kilometrów 7 lat
Długość okresu gwarancji na zabudowę autobusową 7 lat
Okres bezpłatnych przeglądów serwisowych z materiałami eksploatacyjnymi 7 lat
Warunki płatności: Faktura zaliczkowa w wysokości 105000,00zł
(słownie: sto pięć tysięcy złotych). Wystawiona w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia podpisania umowy. Termin płatności faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew.
Faktura rozliczeniowa(końcowa) w wysokości pozostałej kwoty do zapłaty (różnicy pomiędzy ceną brutto w ofercie a cena brutto w fakturze zaliczkowej). Wystawiona w ciągu max. 3 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym. Termin płatności faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew.

Nr Oferty 2
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 2. PPHU GÓRECKI Paweł Górecki 26-212 Smyków, Królewiec 100
Cena oferty 322 998,00zł
Termin realizacji zamówienia Do 14 listopad 2019
Długość okresu gwarancji dostawcy bez limitu kilometrów 5 lat
Długość okresu gwarancji na zabudowę autobusową 5 lat
Okres bezpłatnych przeglądów serwisowych z materiałami eksploatacyjnymi 5 lat
Warunki płatności: Faktura zaliczkowa w wysokości 105000,00zł
(słownie: sto pięć tysięcy złotych). Wystawiona w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia podpisania umowy. Termin płatności faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew
Faktura rozliczeniowa(końcowa) w wysokości pozostałej kwoty do zapłaty (różnicy pomiędzy ceną brutto w ofercie a cena brutto w fakturze zaliczkowej). Wystawiona w ciągu max. 3 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym. Termin płatności faktury 30 dni. Sposób zapłaty: przelew.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.knurow.caritas.pl w dniu 06.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert str.1
Informacja z otwarcia ofert str.2
Informacja z otwarcia ofert str.3
Informacja z otwarcia ofert str.4