Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

post z dnia Posted in Bez kategorii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn.: “Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą
( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą ( 16 osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie.
W ramach projektu „Autobus dla niepełnosprawnych”- likwidacja barier transportowych, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D” ogłoszonego
w dniu 28.08.2019 nr ogłoszenia 590390-N-2019 w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: REN-CAR Sp. z o.o., 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 190. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskując 89,00 pkt.

Klasyfikacja ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

Nr oferty 1. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy: REN-CAR Sp. z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 190
Punkty w kryterium „Cena” /C/ waga 60%: 60,00 pkt
Punkty w kryterium „Okres gwarancji dostawcy bez limitu przejechanych km” /G1/ waga 15%: 10,00 pkt
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na zabudowę autobusową” /G2/ waga 15%: 15,00 pkt
Punkty w kryterium „Okres bezpłatnego serwisu okresowego” /S/ waga 10%: 4,00 pkt
Ilość punktów razem P= C+G1+G2+S: 89,00 pkt

Nr oferty 2. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy: PPHU Górecki Paweł Górecki, 26-212 Smyków, Królewiec 100
Punkty w kryterium „Cena” /C/ waga 60%: 52,38 pkt
Punkty w kryterium „Okres gwarancji dostawcy bez limitu przejechanych km” /G1/ waga 15%: 0,00 pkt
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na zabudowę autobusową” /G2/ waga 15%: 5,00 pkt
Punkty w kryterium „Okres bezpłatnego serwisu okresowego” /S/ waga 10%: 0,00 pkt
Ilość punktów razem P= C+G1+G2+S: 57,38 pkt

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy. Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego Wykonawcy. Podpisanie umowy
z wybranym Wykonawcą nastąpi dnia 19.09.2019 w siedzibie Zamawiającego tj. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B Uzdrowienie Chorych w Knurowie ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów godz. 11:00 Wybranego Wykonawcę prosi się o przybycie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 2