Deklaracja dostępności

post z dnia Posted in OŚRODEK

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do knurow.caritas.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-27

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Gołuch, adres poczty elektronicznej kgoluch@knurow.caritas.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
32 336 22 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udogodnienia zastosowane na stronie internetowej

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Całość strony oparta jest na stylach CSS. Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek M.B Uzdrowienie Chorych zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Szpitalnej 29 w Knurowie.

 1. Cechy dostępności wejścia do budynku oraz poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
  1. budynek posiada dwa wejścia, od strony północnej wejście główne ze schodami na poziom parteru oraz obok wejście z poziomu „0”. Na poziom parteru prowadzi także pochylnia podjazdowa dla wózków. Przy wejściu głównym funkcjonuje stanowisko portierni gdzie można uzyskać wszelkie informacje i wsparcie tel. 32 236 54 87; 32 336 22 33
  2. drugie wejście usytuowane jest w części południowej budynku, umożliwiające wejście schodami na poziom parteru .Przy wejściu znajduje się rampa i pochylni podjazdowa dla wózków.
  3. wewnątrz budynku znajduje się winda osobowo umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje.
  4. różnica poziomów korytarza na parterze wyposażona jest w pochylnię dla wózków umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń korytarza , pozostałe korytarze są na jednakowym poziomie.
  5. zapewniona jest możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami poprzez informacje graficzną i wizualną o kierunku i drogach ewakuacji ,drzwi i przegrody ogniowo-dymowe, wózki i nosze ewakuacyjne, procedury ewakuacyjne i przeszkolenie personelu.
 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest poprzez udzielenie niezbędnej informacji i wsparcie pracownika portierni.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 5. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dostępne miejsca parkingowe na zasadach ogólnych
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem wejściem głównym za zgodą pracownika portierni dzwoniąc pod numer telefonu 32 236 54 87; 32 336 22 33
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego