Środowiskowy Dom Samopomocy poszukuje…

post z dnia Posted in ŚDS

Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w będzie należało miedzy innymi:

 • Uczestnictwo w opracowaniu indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego;
 • Pierwszorazowy bezpośredni kontakt z kandydatami do ŚDS i ich rodzinami, udzielenie niezbędnych informacji związanych z działalnością ŚDS;
 • Kompletowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji socjalnej uczestników;
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, urzędowych i socjalno-bytowych;
 • Prowadzenie poradnictwa o przysługujących świadczeniach i formach pomocy;
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Śląski Urząd Wojewódzki ;
 • Uczestnictwo w zebraniach zespołu wspierająco – aktywizującego celem omówienia programu oddziaływań wspierająco – aktywizujących;
 • Pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijaniem kontaktów ze środowiskiem;
 • Współpraca z rodzinami, opiekunami oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi
  w procesie wspierająco – aktywizującym.

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014 z późn. zm.;
 • doświadczenie zawodowe zgodnie z warunkami  11 rozporządzenia ministerstwa pracy
  i polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm. ;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.