Jak zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy?

 1. Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
  o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, przesyła do starosty powiatu gliwickiego dokumenty, o których mowa
  w pkt 1, wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.
 3. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zakres usług płatnych określany jest w decyzji wystawionej przez organ kierujący, uwzględniającej sytuację materialną osoby kierowanej i zakres usług świadczonych przez ŚDS.
 4. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowanie do ŚDS wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 5. Po dokonaniu oceny, o której mowa w punkcie 4. oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z kierownikiem SDS, niezbędny do realizacji indywidualnego postępowania wspierająco - aktywizującego.
 6. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 7. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.