Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Knurowie udziela pomocy humanitarnej, dzieciom i młodzieży dotkniętej patologią i ubóstwem, trudną sytuacją życiową. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

Dzieci i młodzież umieszczane są w Placówce na mocy postanowienia Sądu. W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzone są zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do pełnowartościowego życia społecznego.

Placówka swym wychowankom zapewnia dostęp do nauki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, niwelowanie negatywizmu szkolnego ora kompensowanie wszelkich opóźnień rozwojowych i szkolnych, pomoc w nauce.

 

 

_DSC2398-min