Dom Seniora w Knurowie działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Do zadań Domu należy zapewnienie:

 1. miejsca zamieszkania,
 2. wyżywienia, w tym również wyżywienie dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 3. utrzymania czystości,
 4. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 5. podnoszenie sprawności i aktywizowania mieszkańców,
 6. niezbędnej pomocy przy załatwianiu spraw osobistych,
 7. podnoszenie sprawności i aktywizowania mieszkańców,
 8. umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 9. stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
 10. działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców Domu w miarę jego możliwości,
 11. sprawnym rozstrzyganiu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu,
 12. dyrektor lub osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną podczas, której ustala się jej aktualną sytuację, ustala się wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług,
 13. umożliwia korzystanie przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 14. Dom Seniora umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w ramach POZ.